Política de privacitat de dades

La nostra política de protecció de dades compleix amb tots els requisits establerts per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre i pel reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre.

PAVIMENTS CATÀNIA, SL, fa la seva privacitat i es compromet a protegir-la. En aquesta declaració de protecció de dades l'informem sobre la nostra política i la nostra pràctica pel que fa a la Llei. Aquesta pàgina està subjecta a la legislació espanyola. En cas de litigi com a conseqüència de la seva utilització, els tribunals espanyols han d'exercir l'exclusiva jurisdicció.

El lloc web és de propietat de PAVIMENTS CATÀNIA SL, amb domicili a Manresa, carrer Lleida, 13 baixos, inscrita al registre mercantil de Barcelona, ​​Tom 32.221, Foli 160, Full 203.291, Data 03-01-2000 i CIF B-62140868.

Les úniques dades personals a les quals PAVIMENTS CATÀNIA, S.L. tindrà accés seran aquelles que l'usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l'usuari conegui que per a l'accés d'alguns productes / serveis oferts a través del web, se li demanaran dades de caràcter personal. Si no les facilita, no podrà accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant la complimentació del formulari de contacte o de petició de pressupostos, les seves dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de PAVIMENTS CATÀNIA, S.L., amb la finalitat de disposar d'una base de dades de possibles clients. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers.

Així mateix, quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic d'atenció al client de la pàgina web, està autoritzant expressament a PAVIMENTS CATÀNIA, S.L., al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L'usuari queda informat que les seves dades personals, als quals PAVIMENTS CATÀNIA, S.L., tingui accés com a conseqüència de les seves operacions, consultes i enviament d'informació, s'incorporen al corresponent fitxer de PAVIMENTS CATÀNIA, S.L., autoritzant a aquest, de forma expressa, al tractament dels que siguin necessaris per a la seva utilització en relació amb el desenvolupament de l'operació o servei convingut que tindran caràcter obligatori.

En compliment de la normativa vigent, PAVIMENTS CATÀNIA, S.L. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix està dotat dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.

Aquest lloc web està únicament dirigit a usuaris majors d'edat.

Per obtenir més informació sobre l'accés a les seves dades personals o per a formular qualsevol pregunta sobre la política de protecció de dades de PAVIMENTS CATÀNIA, S.L., envieu un correu electrònic a paviments.catania@pavicat.com.

En relació amb les dades recopilades, l'usuari té reconeguts per la llei els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte de les seves dades personals, així com el dret a revocar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades. L'usuari, o si escau el seu representant legal, podrà exercir aquests drets mitjançant una sol·licitud per escrit i signada, dirigida a PAVIMENTS CATÀNIA, S.L., C / Lleida,13 baixos de Manresa (Barcelona). La sol·licitud ha d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret a exercitar.

En qualsevol moment, l'usuari pot donar-se de baixa o deixar d'utilitzar els nostres serveis. Per a més informació sobre com donar-se de baixa, enviï un correu electrònic a paviments.catania@pavicat.com

Avís Legal

Condicions generals d'utilització d'aquesta pàgina web,

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús d'aquest lloc web.
L'ús de la pàgina web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web.

El lloc web de PAVIMENTS CATÀNIA SL, amb domicili a Manresa, carrer Lleida, 13 baixos, inscrita al registre mercantil de Barcelona, ​​Tom 32.221, Foli 160, Full 203.291, Data 03-01-2000 i CIF B-62140868, té per objecte donar a conèixer els serveis que ofereix. També inclou la possibilitat de poder sol·licitar aquests serveis mitjançant formularis.

Legislació Aplicable

Amb caràcter general les relacions entre l'Empresa amb els Usuaris dels seus serveis, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial o d'altre tipus amb l'Empresa.

El titular del web no s'identifica amb les opinions invertides en el mateix pels seus col·laboradors.

PAVIMENTS CATÀNIA, S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i / o qualsevol altre element inclòs en el lloc web són titularitat exclusiva de PAVIMENTS CATÀNIA, S.L.

En aquest sentit, es constitueixen com obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp .

L'Empresa no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, excepte acord exprés amb tercers. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del website amb l'única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de l'Empresa i si passa de tercers col·laboradors. L'incompliment de l'anterior facultarà a l'Empresa per a interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d'una pàgina del lloc web en una marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a l'Empresa, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de l'Empresa.
La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a l'Empresa, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de l'Empresa.
L'extracció i ús d'elements del website causant o no un perjudici qualsevol a l'Empresa, d'acord amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.
L'Empresa haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en una altra website adreçats a pàgina principal d'aquest lloc web oa qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del que mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a l'Empresa o si passa a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a l'Empresa o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent referent a això.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de l'Empresa té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Els enllaços a llocs web de tercers són facilitats per a major comoditat dels nostres usuaris. L'Empresa només controla i és responsable del lloc web http://www.pavicat.com

L'Empresa es reserva el dret a eliminar qualsevol enllaç o programa d'enllaç en qualsevol moment.

Arxius temporals d'informació

Per al correcte funcionament i visualització del lloc web http://www.pavicat.com, l'empresa utilitza petits arxius temporals d'informació que el servidor envia a l'ordinador de l'usuari. En cap cas l'empresa utilitza aquests arxius per recollir informació de caràcter personal

Exactitud i actualització

L'Empresa no pot controlar l'ocupació que l'usuari dóna a la informació i per tant, no serà responsable de cap tipus de danys o perjudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de l'ocupació d'aquesta informació.