Àrid VistRentat a l'Àcid

image

Introducció

L'àrid vist consisteix en una tècnica constructiva que mitjançant l’aplicació d’un agent químic, el desactivant, s’aconsegueix retardar l’enduriment de la capa més superficial del formigó, mentre que la resta de la massa continua amb el seu procés normal de fraguatge i enduriment..

Avantatges

Els paviments de formigó desactivat (o d’àrid vist) ofereixen la possibilitat de realitzar paviments en harmonia amb l’entorn i respectant el medi ambient. És un acabat molt atractiu per a paviments de formigó ornamental en ser rugós, antilliscant, i enormement resistent al desgast i a l’acció dels agents atmosfèrics.

 

Descripció

Els paviments de formigó desactivat (o d’àrid vist) ofereixen la possibilitat de realitzar paviments en harmonia amb l’entorn i respectant el medi ambient.

Consisteix en una tècnica constructiva que mitjançant l’aplicació d’un agent químic, el desactivant, s’aconsegueix retardar l’enduriment de la capa més superficial del formigó, mentre que la resta de la massa continua amb el seu procés normal de fraguatge i enduriment.

Existeixen dues formes bàsiques d'obtenir els acabats d'àrid vist damunt paviments de formigó: per incrustació de l'àrid en el mateix o per exposició (denudat) de l'àrid mitjançant l'eliminació del morter de la superfície, dins de la segona es pot distingir entre monocapa i bicapa .

Un cop transcorregudes un nombre variable d’hores en funció de la temperatura ambient, s’elimina el morter no fraguat mitjançant l’aplicació d’aigua a pressió, amb la qual cosa s’aconsegueix exposar als àrids del formigó i deixar-ne una part d’ells al descobert.

L’àrid vist ofereix una àmplia varietat de textures, aconseguint un acabat molt atractiu per a paviments de formigó ornamental en ser rugós, antilliscant, i enormement resistent al desgast i a l’acció dels agents atmosfèrics, pel que resulta especialment idoni per a la seva aplicació en voreres , paviments i tot tipus d’urbanització.

Camps d'aplicació

El camp d'aplicació de l'arid vist és il·limitat. Des de treballs urbans, com ara jardins, passeigs, parcs, zones d'esbarjo... passant per obres comercials com accessos a recintes firals, zones de trànsit de vianants... fins a obres privades com entrades a finques, urbanitzacions... Per la seva bellesa plàstica i la seva resistència, és ideal per a una atractiva pavimentació d'àrees comercials, per decorar voreres, o per crear una unió harmònica i duradora entre qualsevol edifici i el seu entorn natural. Arquitectes, enginyers o paisatgistes, coincideixen que l'àrid vist és la solució ideal, alternativa i eficaç al paviment convencional, que ofereix un ampli camp d'aplicació i de possibilitats per la seva versatilitat, aconseguint alhora efectes rústics i moderns.

 • Zones exteriors i accesos a centres comercials
 • Voreres
 • Accesos i zones circumdants en habitatges unifmiliars, urbanitzaciions, etc.
 • Passejos per vianants
 • Patis rústics
 • Paisatgisme d'exteriors
 • Zones residencials
 • Zones de pas en parcs i jardins

 

Característiques

És un paviment que s'adapta perfectament als exteriors, ja que presenta una gran durabilitat i resistència a les inclemències meteorològiques.

Economia:
Amb l'aplicació del paviment acabt en àrid vist, s'aconsegueixen paviments totalment acabats en una sola operació, s'eviten endarreriments en l'acabament de l'obra i els inconvenients que això suposa.

Depenent de la superfície tractada, es poden obtenir significatius estalvis respecte del cost que suposa la instal·lació de maons, rajoles, llambordes, lloses, o d'altres paviments discontinus convencionals.

Quan les exigències estètiques s'inclinen per treballs d'artesania, però les raons de pressupost condueixen a la utilització del formigó, l'àrid vist combina bellesa i economia, i ofereix resultats immillorables de vistositat i resistència.

Estètica:
L'amplia gamma d'àrids existent permet trobar la solució que més s'adapti a les seves necessitats d'estètica i decoració.

També existeix la possibilitat d'acolorir el formigó en massa incorporant pigments inorgànics compostos per òxids de ferro i crom.

Aquesta carta de colors serà merament orientativa, ja que en ser un producte fet in situ damunt una gran massa de formigó, i estant sotmès a les condicions ambientals variables, pot produir-se un petit grau d'alteració del color.

Aconsellem fer una prova prèvia en obra, utilitzant el tipus de formigó local que s'hi haurà de fer servir.

La fabricació i posada a punt del formigó és la mateixa que la dels formigons utilitzats en edificació, per tant s'ha de fer d'acord amb les indicacions de l'article 69 de la vigent Instrucció Espanyola del Formigó Estructural (EHE) o normativa que el substitueixi.

 • Antilliscant
 • Superfície pètria d'aspecte rústic molt decorativa
 • Completament transitable
 • Resistent i durador, amb unbon comportament davant cicles de gelada
 • Dóna a la mecla el color dominant de l'àrid utilitzat en la composició del formigó
 • La massa de formigó conté fibres de polipropilé per al control de la fissuració, la reducció de la porositat i incrementar la seva resistència