Morters i Recrescuts Amplia gamma de solucions de recrescuts i morters

image

Morter Autoanivellant

El morter autoanivellant és un tipus de morter molt líquid, utilitzat com a base per a diversos tipus de sòls (moquetes, sòls vinílics, tarimes flotants, etc ...).
 
Composició
Es compon de ciment o anhidrita i sorra de granulometria fina. Les seves característiques especials es deuen a l'ús d'additius que li confereixen major fluïdesa, cosa que facilita un acabat més llis i anivellat.
 
Malgrat el seu nom, aquest tipus de morters no s'anivellen ells sols, sinó que cal allisar manualment.
 

Els additius utilitzats més freqüentment són:

  • Superfluïdificants, per obtenir un material més fluid i fàcil d'estendre.
  • Reductors de retracció, per limitar la retracció provocada per la gran quantitat d'aigua de la mescla.
  • Airejants, per millorar la plasticitat del material, i disminuir la densitat del material.
  • Modificadors de viscositat, per evitar que l'àrid es decanti fins al fons.
L'ús d'aquests additius redueix lleugerament la resistència d'aquest tipus de morters enfront dels morters convencionals, i el seu temps mínim d'assecat és de més de 24 hores.

Utilització a construccions

Els morters autonivellants generalment són usats en obres on es requereix instal·lar ancoratges de perns en maquinària per a la indústria, per l'anivellament de platines i suports de màquines, columnes, bigues, entre altres elements estructurals. També són usats per a la reparació de concret, en estructures danyades per atacs climàtics, estructures amb salnitre, per a aquest tipus de reparacions es pot usar morter líquid per a major rapidesa i protecció de l'estructura.
 

Preparació de la superfície

  • Totes les superfícies que estaran en contacte amb el morter han d'estar netes, sanes i lliures de greix, pols, parts soltes o altres matèries que impedeixin la seva adherència.
  • Abans de col·locar el morter la superfície ha de saturar amb aigua evitant embassades.
  • Les superfícies metàl·liques han d'estar netes, lliures de greix, òxid, pintures defectuoses o altres materials estranys.

 

RECRESCUTS LLEUGERS

S'entén per recrescuts lleugers aquells que tenen com a funció aconseguir la cota desitjada i que, amb les mateixes prestacions que les solucions tradicionals, sobrecarreguen la estructura de l'edifici en menor mesura, podent assolir fins a un estalvi de 40% en pes.
 
En aquest tipus de solucions es troben múltiples matèries primeres amb la funció d'aligerar el pes, com per exemple, perles d'EPS, perlita, vermiculita, hormigó cel·lular, etc ... totes elles amb un gran poder alliberador però que debiliten enormement la matriu del recrescut , obtenint així productes de baixes prestacions.
 
image

Argila Expandida Arlita®

Per solucionar aquest problema, ens trobem amb l'argila expandida Arlita®, que presenta el millor compromís entre resistència i lleugeresa, i fins i tot es poden obtenir estructures lleugeres de formigó amb resistències a la compressió per sobre dels 25MPa, amb un estalvi de 40% en el peso.
 
 
Arlita® és una argila natural expandida fins a obtenir una matèria primera 5 vegades més lleugera que una sílice convencional i amb una gran resistència a la compressió.
 
És aquesta mateixa expansió la que clou aire dins de les boles d'Arlita® aportant, a més de lleugeresa, moltes altres prestacions com a aïllament tèrmic, aïllament acústic o una alta resistència al foc.
 
Aquesta naturalesa intrínseca és la que permet compaginar de forma excepcional els recrescuts lleugers en la rehabilitació amb altes prestacions tècniques comparables a les solucions més tradicionals.